5 METODER FÖR FRAMGÅNG

Att fatta korrekta och relevanta beslut, helt baserade på fakta – opåverkade av gissningar, förutfattade meningar, känslomässiga bindningar, grupptryck och annat – är inte helt lätt. Ofta saknas ett korrekt och ofärgat nu-läge och de kognitiva fallgroparna är många. De olika verktygen i Brand Spirit Process syftar till att i olika dimensioner och ur flera vinklar ta fram och spegla verkligheten så att de rätta strategiska besluten kan fattas. Vilket eller vilka verktyg som lämpar sig för just ditt projekt avgör vi i Kompassen.

Vad tror vi?

Som företagsledning tror man sig ha en god uppfattning om vad företaget i grund och botten är, vad de anställda tycker och vart man är på väg. Hög tid att ta reda var luckor och gråzoner finns. Vad vet ni och vad är subjektiva antaganden. Och inte minst hur eniga är ni. Ca 4 timmar senare vet vi svaren. Detta är en worksshop som sätter fingret på problemområden, sätter ramar och avgränsningar. Och inte minst blir vi överens om vad vi kan förvänta oss som resultat.

Vad är vi?

Gapet mellan vad man tror och vad man faktiskt är kan ibland vara påfallande stort. Gissningar och antaganden kan bli så etablerade att de blir farliga sanningar. Dags att lägga alla fakta på bordet. Verktyg att ta till är bl a djupintervjuer med anställda, kundenkäter, digitala online-workshops, deskresearch, marknadsanalyser, arketypanalyser och att ta tempen på rådande företagskultur. Omfattning styrs av beslut fattade i den inledande första fasen.

Vad vill vi?

Denna fas ägs av en strategisk workshop med företagets nyckelpersoner. Under en heldag prövas hypoteser, möjligheter och slutsatser från föregående processdelar. I olika moment jobbar vi tillsammans fram grunderna för såväl strategiska som taktiska beslut och handlingsplaner. Ett spännande och givande samarbetet mellan människor som nu delar kunskap, övertygelse och en gemensam vilja.

Vad kan vi?

Teori är bra, men praktik bevisar hållbarhet. I nio steg omsätter vi strategisk koncensus i en kommunikativ process, bit för bit. Lekfullt och högt i tak, men samtidigt grunden för en ny verklighet som växer fram. Om inte förr så formuleras varumärkesplattformen här, vilket i sin tur föder idéer och kreativa uttryck i linje med en tydligare strategi.

Vad gör vi?

Den sista delen i Brand Spirit Process som är ren produktion. Baserad på beslut som fattats och budgets för aktivering.